ZMÄšNY V ROZVRHU
Datum Cas Trida Ucebna Predmet Popis Ucitel
Sediva barva zaznamu znamena, ze byl zaznam zrusen, ZMENA TEDY NEPLATI